فروش ویژه
زعفران ممتاز قائنات 1 مثقالی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
هل بهرامن - 4.608 گرم
۱۷,۸۱۰ تومان
هل سبز سحرخیز - 23 گرم
۷۲,۹۰۰ تومان
هل جم بهرامن- 30 گرم
۷۴,۰۳۰ تومان
هل هاتی کارا - 10 گرم
۱۸,۵۰۰ تومان
هل سبز مصطفوی - 10 گرم
۲۷,۹۰۰ تومان
هل سبز سحرخیز - 20 گرم
۴۶,۹۰۰ تومان