پپرونی مخصوص 80 درصد 250 گرمی سولیکو
۷۶,۷۰۰ تومان%۱۰
۶۹,۰۳۰ تومان
بلو انجوی 300 گرمی سولیکو
۹۸,۷۰۰ تومان%۱۰
۸۸,۸۳۰ تومان
ژامبون ریکو 90 درصد مخلوط 300 گرمی سولیکو
۵۷,۶۰۰ تومان%۱۰
۵۱,۸۴۰ تومان
کالباس با پنیر گودا 300 گرمی سولیکو
۵۰,۷۰۰ تومان%۱۰
۴۵,۶۳۰ تومان
کوکتل گوشت دودی 55% مقدار 300 گرمی سولیکو
۲۹,۷۰۰ تومان%۱۰
۲۶,۷۳۰ تومان
سالامی تنوری 90 درصد 300 گرمی سولیکو
۶۴,۷۰۰ تومان%۱۰
۵۸,۲۳۰ تومان
سوسیس چیکو مقدار 500 گرمی سولیکو کاله
۵۸,۷۰۰ تومان%۱۰
۵۲,۸۳۰ تومان
ژامبون واگو 250 گرمی سولیکو
۷۳,۸۰۰ تومان%۱۵
۶۲,۷۳۰ تومان
کوکتل گوشت 300 گرمی سولیکو
۳۲,۷۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۴۳۰ تومان
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو
۴۵,۲۰۰ تومان%۱۰
۴۰,۶۸۰ تومان
کوکتل پارمسان 1000 گرم سولیکو
۱۲۸,۷۰۰ تومان%۱۰
۱۱۵,۸۳۰ تومان
سوسیس فرانکفورتر مقدار 300 گرمی سولیکو
۵۸,۰۰۰ تومان%۱۰
۵۲,۲۰۰ تومان
بیکن تنوری 90 درصد کاله مقدار 250 گرمی سولیکو
۹۶,۵۰۰ تومان%۱۰
۸۶,۸۵۰ تومان