شقه گوسفندی تازه ونیز
۱۴۷,۲۰۰ تومان
کله پاچه کامل بره
۱۲۶,۵۰۰ تومان