آلبالو ترش 180 گرمی خشکپاک
۲۲,۲۰۰ تومان%۳۰
۱۵,۵۴۰ تومان
لواشک پذیرایی 450 گرمی خشکپاک
۵۷,۷۲۰ تومان%۳۰
۴۰,۴۰۴ تومان
آلو سانتریزه ترش مقدار 250 گرمی خشکپاک
۴۷,۲۵۰ تومان%۲۰
۳۷,۸۰۰ تومان
آلبالو ترش مقدار 90 گرمی خشکپاک
۱۱,۰۰۰ تومان%۳۰
۷,۷۰۰ تومان
تافی لواشک با طعم چند میوه 250 گرمی خشکپاک
۳۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۴,۰۰۰ تومان
آلبالو ترش 65 گرمی مانی
۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۶,۴۰۰ تومان
آلبالو ترش 40 گرمی مانی
۴,۴۰۰ تومان%۲۰
۳,۵۲۰ تومان