مغز ران مرغ 1 کیلوگرمی
۵۳,۴۰۰ تومان
۵۰,۷۳۰ تومان
ساق مرغ 1 کیلوگرمی
۵۶,۰۰۰ تومان
بال مرغ 1 کیلوگرمی
۴۲,۰۰۰ تومان