عدس 900 گرمی فامیلا
۶۰,۰۰۰ تومان
لپه 900 گرمی فامیلا
۶۶,۹۰۰ تومان
دال عدس 900 گرمی همدل
۵۸,۰۰۰ تومان
عدس ریز 900 گرمی همدل
۶۴,۹۰۰ تومان
ماش 900 گرمی همدل
۵۹,۹۰۰ تومان
لپه 900 گرمی گلستان
۷۱,۸۰۰ تومان