کشک کیسه ای 200 گرمی بیژن
۱۲,۷۰۰ تومان%۲۵
۹,۵۲۵ تومان
کشک کیسه ای 450 گرمی بیژن
۲۶,۲۰۰ تومان%۲۵
۱۹,۶۵۰ تومان
کشک مایع پاستوریزه 235 گرمی کامبیز
۱۶,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۳,۹۴۰ تومان
کشک مایع سیر و نعنا 235 گرمی کامبیز
۱۵,۹۰۰ تومان%۱۵
۱۳,۵۱۵ تومان
کشک کیسه ای 200 گرمی سمیه
۱۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۲,۲۴۰ تومان
کشک کیسه ای 450 گرمی سمیه
۲۶,۸۰۰ تومان%۱۵
۲۲,۷۸۰ تومان
کشک با طعم سیر و نعنا 230 گرمی سمیه
۱۷,۸۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۱۳۰ تومان
کشک مایع شیشه ای 230 گرمی سمیه
۱۶,۳۶۰ تومان%۱۵
۱۳,۹۰۶ تومان
کشک مایع شیشه ای 470 گرمی سمیه
۲۸,۳۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۰۵۵ تومان
کشک مایع شیشه ای 650 گرمی سمیه
۳۷,۳۰۰ تومان%۱۵
۳۱,۷۰۵ تومان
کشک مایع کیسه ای 1000 گرمی بیژن
۴۱,۸۰۰ تومان%۲۵
۳۱,۳۵۰ تومان
کشک مایع کیسه ای 500 گرمی بیژن
۲۱,۸۰۰ تومان%۲۵
۱۶,۳۵۰ تومان
کشک مایع شیشه ای 240 گرمی بیژن
۱۵,۷۰۰ تومان%۲۵
۱۱,۷۷۵ تومان
کشک مایع شیشه ای 500 گرمی بیژن
۲۵,۳۴۰ تومان%۲۵
۱۹,۰۰۵ تومان